Privacy Statement


 
StoneBridge Investments BV is een 100% dochter van Timeless Investments BV. StoneBridge is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. StoneBridge houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Uw bezoek
StoneBridge is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren, zoals de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde pagina's op deze website kunt u zich aanmelden en inschrijven. Op deze pagina's werkt u vervolgens in een beveiligde omgeving zodat de door u ingevulde gegevens worden afgeschermd voor derden. U kunt dit zien aan het gele slotje onderin uw browservenster. Uw gegevens worden voor later gebruik bewaard. Hierdoor hebt u de mogelijkheid om op ieder moment uw bezoek te onderbreken, later eenvoudig voort te zetten en uw gegevens in te zien, aan te vullen of te wijzigen indien u dit zou wensen. Wanneer u contact met ons opneemt via de website of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens door ons gebruikt om uw vraag en/of opmerking te kunnen beantwoorden.

Deze privacy verklaring beschrijft het beleid dat StoneBridge hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens en tevens geeft het weer welke rechten u op grond van de Algemene verordening persoonsgegevens (‘Avg’) kunt uitoefenen en op welke wijze u dat kunt doen. 

Rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u besluit te beleggen in een van de fondsen die StoneBridge structureert, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Indien u informatie bij ons aanvraagt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Ook kan het zijn dat StoneBridge een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor marketing doeleinden. Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 

Persoonsgegevens die StoneBridge van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

  • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u als participant.
  • Het informeren van u als participant of geïnteresseerde over onze dienstverlening, onze producten en relevante activiteiten (bijvoorbeeld via email of (digitale) berichten); en
  • Het nakomen van relevante wet- en regelgeving.


Delen van uw gegevens
StoneBridge zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor onze dienstverlening. In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • toezichthouders en andere (overheids)instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; of
  • andere derden, zoals de fiscaaladviseurs van het fonds waarin u belegt, (depot)banken en administratiekantoren die relevant zijn voor onze dienstverlening; of externe dienstverleners in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT dienstverleners of andere partijen aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. In voorkomende gevallen zullen wij een schriftelijke overeenkomst met een dergelijke derde partij sluiten (een zogenaamde verwerkersovereenkomst), die voldoet aan de in de Avg gestelde eisen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor StoneBridge de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
StoneBridge heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen in beginsel niet door StoneBridge (direct of indirect) worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, tenzij dit noodzakelijk is in relatie tot de dageljkse uitvoering van haar verantwoordelijkheden als beheerder van een fonds waarin u belegt en tenziji u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of indien dit op grond van (internationale) wet- en regelgeving verplicht is.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, in te zien, te laten verwijderen en/of over te dragen. Tevens kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken. Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stonebridgeinvestments.nl. StoneBridge zal u binnen een maand na ontvangst per e-mail laten weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen.  

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, kunt ook altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, middels het zenden van e-mail naar info@stonebridgeinvestments.nl. StoneBridge zal binnen een maand na ontvangst van het bezwaar beoordelen of zij daar aan tegemoet kan komen. Indien dat het geval is, zal StoneBridge de verwerking beëindigen.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door StoneBridge bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u ontevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of uw verzoek. Hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Aan de hand van deze cookies kan de website uw sessiegegevens vasthouden om uw bezoek aangenamer te maken, maar ook kan de website u herkennen wanneer u sommige onderdelen van de website weer bezoekt. Als u overigens in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog altijd de meeste onderdelen bezoeken.

Verwijzingen en links
StoneBridge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en privacybeleid op websites van derden waarnaar op deze website al dan niet via hyperlinks kan worden verwezen. Lees ook onze disclaimer.

Vragen en contact
Indien u geen verdere informatie wilt ontvangen, of een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een briefje sturen naar het onderstaande adres.
StoneBridge Investments BV
Rubensstraat 66
1077 MZ Amsterdam

Wijzigingen
Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid op deze website.